CAFBL Recordatori a tenir en compte per obrir les piscines

 

Davant les constants preguntes sobre l'obertura de piscines i sobre quina ha de ser la intervenció de l'Administrador de Finques en aquestes situacions, et recordem que el Reial Decret Llei 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19, NO modifica l'Ordre del Ministeri de Sanitat 414/2020 de 16 de maig, que marca, per aplicació analògica, els requisits d'obertura que han de complir les piscines comunitàries.

Com ja t’hem informat en anteriors circulars, si bé a les piscines comunitàries no se les nomena en l'Ordre 414, la veritat és que se les equiparen a les recreatives a l'efecte de complir les mesures establertes en la legislació que les regula. Aquesta interpretació va ser ratificada pel Ministeri de Sanitat en carta remesa al Consell General de Col·legis d'Administradors de Finques d'Espanya.

Les esmentades mesures imposen complir una sèrie de requisits de caràcter sanitari (ja informat/da pel Col·legi en anteriors circulars), per poder obrir les piscines comunitàries. Davant d’això, l'Administrador de Finques ha de comunicar i assessorar les juntes directives sobre les exigències legals que han de complir-se, essent suficient remetre'ls les circulars enviades per aquest Col·legi on es detallen puntualment aquests condicionats.

Es recorden els requisits més importants sobre l'obertura de piscines, sense perjudici de remetre'ns a anteriors informacions més extenses:
 • Aforament exigible: L'art. 44 de l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, diu que “l'aforament màxim permès serà del trenta per cent de la capacitat de la instal·lació, sempre que sigui possible respectar la distància de seguretat de 2 metres entre usuaris. En cas contrari, es reduirà l'aforament a l'efecte de complir amb la distància de seguretat”. De manera que continua vigent l'aforament del 30% en piscines.
Per al got de la piscina, tant el CTE DB SI-3 com l'RD 80/1998, estableixen un aforament de 2 m²/persona. Per a la zona de platja, el CTE DB SI-3 estableix un aforament de 4 m²/persona per a piscines públiques, la qual cosa es prendrà com a base per similitud o analogia. La forma del control d'aforament el determinarà la Comunitat.
 • Accés a la piscina: Es requereix obtenir cita prèvia per a la qual s'organitzaran horaris per torns. Fora d'aquests temps d'ús no es podrà romandre a la piscina.
 • Mesures en les zones d'estada o de trànsit de banyistes: S'ha d'establir una distribució espacial per garantir perímetres de seguretat d'almenys 2 metres entre els usuaris, la qual cosa s'organitzarà mitjançant bandes o senyals en el sòl que limitin els espais. Tots els objectes personals com tovalloles, pots de crema, calçat d'ús exclusiu per a les piscines, motxilles, etc., han de romandre dins del perímetre de seguretat establert, evitant contacte amb la resta d'usuaris.
 • Higienitzar: S'haurà de netejar i desinfectar abans de l'obertura de la instal·lació i almenys dues vegades més al dia. Es disposarà d'un protocol escrit de neteja i desinfecció que la comunitat tindrà a disposició de les autoritats sanitàries si se li requerís en algun moment.
 • Control de la qualitat de l'aigua: Mitjançant un dosificador automàtic o almenys 3 vegades al dia.
Insistim que no és obligació de l'Administrador de Finques prendre decisions sobre si s'obre o no la piscina. El seu deure es limita a assessorar per escrit a les comunitats sobre l'obligació de complir les mesures sanitàries exigibles per a l'obertura, la qual cosa s'inclou dins de la diligència deguda, rigor, principi de cautela i professionalitat de l'Administrador de Finques col·legiat. Després d'això i consultat també el mantenidor de la piscina, la gestió i control que es faci del risc és responsabilitat exclusiva de la comunitat, corresponent al president i junta directiva decidir si s'obren o no les instal·lacions i si es fa de conformitat a la legislació informada. Amb això, haurà de conèixer també la comunitat que si es donen denúncies o inspeccions sobre eventuals incompliments en l'ús de la piscina, o si hi hagués fins i tot un rebrot de Covid19 ubicat en aquesta zona comuna, cadascuna d'aquestes circumstàncies poden donar lloc a sancions molt severes.

En aquest sentit, el Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, que marca els criteris tècnic-sanitaris de les piscines, concreta en el seu article 16 el règim sancionador, assenyalant que, sense perjudici d'una altra normativa que pogués resultar aplicable, l'incompliment de les disposicions d'aquest Reial decret podrà donar lloc a l'aplicació de les sancions establertes en la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat i en la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.

No obstant això, el dia 21 de juny acaba l'estat d'alarma, de manera que la Generalitat de Catalunya, assumint les seves pròpies competències, podria legislar sobre els requisits d'obertura de les piscines comunitàries, podent canviar els criteris anteriors o fent-los menys rigorosos. Qüestió que, de moment, no deixa de ser sinó una hipòtesi.
 

FASE 1 I 2 EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

Execució d’obres:

S'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents. Es podran realitzar els treballs de reforma, reposició, substitució, reparació etc., en edificis i habitatges habitats, sense més restriccions que en un altre tipus d'activitats; és a dir, garantint les mesures d'higiene i distància de seguretat de 2 metres i, en tot cas, sempre seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Reunions de Juntes Presencials:

A Catalunya NO es poden fer reunions de juntes de propietaris presencials mentre no s’aixequi l’estat d’alarma, d’acord amb el que preveu el Decret Llei 10/2020, de 27 de març, sense perjudici del que estableixi el Ministeri de Sanitat durant el procés de desescalada. Sí que es poden fer reunions per videoconferència i adoptar acords sense reunió.

Zones comunitàries:

Cal respectar la limitació de grups d’un màxim de 10 persones mantenint les mesures de seguretat (ús de mascareta, distància de 2 metres, absència de contacte físic, etc.).

Cal evitar el contacte amb els elements comuns, com ara bancs o similars, així com els parcs infantils, gronxadors i tobogans, perquè les superfícies poden estar contaminades.

Fase 1. Instal·lacions esportives:

Es poden utilitzar, però només aquelles que tenen controlat el seu accés i respectant l’aforament del 30% de l’ús esportiu. Amb cita prèvia i per torns.

Només per a la pràctica esportiva individual, dues persones si la modalitat ho requereix, però sense contacte físic i respectant la distància de seguretat de 2 metres.

Els menors i les persones amb discapacitat poden anar amb un acompanyant.

Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.

Piscines comunitàries:

A la fase 1 les piscines han de romandre tancades.

Respecte a la fase 2, les comunitats de propietaris continuen sent les grans oblidades en aquest estat d'alarma. Si bé no es diu concretament que les comunitats de propietaris podran obrir durant la fase 2 de l'estat d'alarma, s'interpreta que sí, sempre que compleixin les mesures establertes en els articles 44 i 45 de l'Ordre SND 414/2020, entre les que es troben principalment les següents:

• L'aforament màxim permès serà 30% (s'ha de tenir en compte la superfície de la làmina d'aigua i la del recinte, com també el nombre d'habitatges i la ponderació de persones que habiten en l'immoble).

• Obtenció necessària de cita prèvia i s’organitzaran horaris per torns.

• Distribució espacial per garantir la distància de seguretat d'almenys dos metres entre els usuaris mitjançant senyals en el sòl limitant els espais.

• Amb caràcter previ a l'obertura diària, s'haurà de realitzar la neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció als espais tancats com lavabos.

• S’efectuarà neteja i desinfecció mínim 3 vegades al dia de les superfícies de contacte (poms, manetes de portes, baranes, etc.).

• Cartelleria amb les mesures d’higiene i seguretat.

• Limitació especial del recinte per garantir distància de seguretat entre els usuaris (mínima de 2 metres), mitjançant senyals a terra.

• No és possible l'ús de les dutxes de vestuaris ni fonts d'aigua.

Font: CAFBL

 

COMUNITATS DE PROPIETARIS: FASE 1 DE L'ESTAT D'ALARMA

 

MANTENINT SEMPRE LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT I LES MESURES HIGIÈNIQUES

►OBERTURA DE PISTES ESPORTIVES A L’AIRE LLIURE.

►ESPORT INDIVIDUAL SENSE CONTACTE FÍSIC.

►ÚS DE ZONES COMUNS PER ACCÉS A LA VIA PÚBLICA.

►PISCINES TANCADES.

►PROHIBIT L’ÚS DE PARCS INFANTILS I GRONXADORS.

►NO ES PODEN CELEBRAR JUNTES DE PROPIETARIS.

►OBRES: EN ZONES QUE ES PUGUIN SECTORITZAR I SENSE CONTACTE AMB ELS RESIDENTS.

 

                      

Nova ordre sobre la suspensió d'obres en edificis. Orden Ministerio Sanidad 385/2020 de 2 de maig

 

Es poden fer les obres en les que, per el tipus d’intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l'immoble o de delimitació d’espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra.

També es poden fer les obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, a les que no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i s’adoptin totes les mesures oportunes per evitar el contacte amb els veïns de l'immoble.
 • L’accés i sortida d’aquests locals, habitatges i zones s'ha de produir a l'inici i a la finalització de la jornada laboral.
 • El treballadors han d'adoptar les mesures de prevenció i higiene front la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

En tots aquests casos exceptuats de la suspensió, es permet l’accés a les zones no sectoritzades de l'edifici, per la realització d’operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a l’execució de les obres.

Conseqüentment, fins a la finalització del període d’estat d’alarma i les seves prorrogues, estan SUSPESES LES OBRES I TREBALLS que suposin una intervenció en edificis existents quan a l'immoble es trobin persones no relacionades amb l'activitat de l’execució de les obres que puguin tenir interferència amb l’activitat de les obres o amb el moviment de treballadors, o trasllat de materials, amb les següents

EXCEPCIONS a la suspensió d’obres:

 1. Quan les obres no produeixin cap interferència amb les persones no relacionades amb l’obra. És a dir, quan a la finca no hi ha cap persona aliena a l’obra, o quan es pot sectoritzar o independitzar totalment la zona de l’obra de la resta del edifici.
 2. Quan es tracti d'obres o reparacions URGENTS  d'instal·lacions o avaries, o de tasques de vigilància en el propi immoble.
 3. Quan les obres  es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, a les que no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin condicions abans esmentades.
 

NOU HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

ENS TROBAREU DE DILLUNS A DIVENDRES

MATINS DE 9 A 14 HORES

DE DILLUNS A DIJOUS

TARDES DE 16 A 18 HORES

Tlf. 93.752.31.02 - 93.752.36.25

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tlf. Emergències: 677.81.10.72

 

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De Dilluns a Divendres de 9H a 13H i de 16H a 18H

Segueix-nos