La LPH, Article 9: Les obligacions dels propietaris

1. Són obligacions de cada propietari:

 1. Respectar les instal·lacions generals de la comunitat i demés elements comuns, ja siguin d’ús general o privat de qualsevol dels propietaris, estiguin o no inclosos en el seu pis o local, fent-ne un ús adequat dels mateixos i evitant en tot moment causar danys o desperfectes.
 2. Mantenir en bon estat de conservació el seu propi pis o local, així com les instal·lacions privatives de manera que no perjudiquin a la comunitat o a d’altres propietaris, compensant els danys que ocasioni per deixadesa o el de les persones per a qui hagi de respondre.

La LPH, Article 7: Modificació d'elements comuns i privatius

1. El propietari de cada pis o local podrà modificar els elements arquitectònics, instal·lacions o serveis del mateix sempre i quan no minvi o alteri la seguretat de l’edifici, la seva estructura general, configuració o estat exterior, o que perjudiqui els drets d’altres propietaris, havent de comunicar les intervencions prèviament a qui representi a la comunitat.

En la resta de l’immoble no es podrà realitzar cap alteració, i en el cas d’advertir la necessitat de reparacions urgents s’haurà de comunicar immediatament a l’Administrador.

Sobre S.E.P.A.

 

 

La creació de la Unió Econòmica i Monetària i la introducció dels bitllets i  monedes en euros han estat fites decisives per a l’existència d’un mercat únic a la Unió Europea. Des de la seva introducció, al gener de 2002, en tots els països de l’eurozona és possible realitzar pagaments en efectiu amb la mateixa moneda amb la comoditat i facilitat amb la que s’efectuaven anteriorment  els pagaments en les respectives monedes nacionals. No obstant, en l’àmbit dels pagaments que no es realitzen en efectiu, resta una situació de fragmentació que, en última instància, dificulta la culminació d’aquest objectiu.

   Per tal de contribuir a alleujar aquesta situació, neix la Zona Única de Pagaments en Euros, coneguda sota      l’acrònim SEPA (de la terminologia anglesa Single Euro Payments Area).

Les terrasses comunitàries

Existeix una profunda preocupació en les comunitats de propietaris davant la noticia difosa en els mitjans de comunicació de que la nova Llei General de Telecomunicacions possibilitarà expropiar les seves terrasses per a col·locar-hi antenes de telefonia mòbil. Els propietaris es veuen indefensos davant l’eventualitat que, un operador, els digui que el seu terrat és “d’interès general" per al desplegament d’una xarxa de telecomunicacions, sense tenir en compte arguments sobre la propietat privada o raons mediambientals o de salut pública, o fins i tot d’ordenació urbana que haurien de condicionar aquesta mesura forçosa.

La Cèdula d'Habitabilitat de segona ocupació

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.
Les dades que consten a la cèdula són:

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De Dilluns a Divendres de 9H a 13H i de 16H a 18H

Segueix-nos