Els gossos a les comunitats de propietaris

Els veïns no podran exigir que renunciï al seu animal, tot i que és cert que la Llei de Propietat Horitzontal deixa en mans dels propietaris crear les seves pròpies normes per a regular la convivència. En aquest sentit, es pot donar el cas que els estatuts limitin l’accés dels animals als espais d’ús i gaudi comú de l’edifici, com bé poden ser el jardí, l’ascensor, els patis, etc.

Supressió de barreres arquitectòniques

L’actual redacció del 24 de la LAU, després de la reforma operada per la Llei 4/2013, de 4 de juny, reconeix el dret de l’arrendatari a efectuar obres o actuacions necessàries a la vivenda per tal que pugui ésser utilitzada de forma adequada i d’acord amb les seves necessitats, si estigues afectat per una discapacitat o bé fos major de 70 anys, així com si aquestes circumstancies es donen al seu cònjuge, parella o els familiars que hi convisquin. Les obres d’adequació haurien d’ésser notificades prèviament per escrit a l’arrendador, no podent provocar cap disminució de l’estabilitat o seguretat de la vivenda. Al finalitzar el contracte, l’arrendatari haurà de reposar la vivenda al seu estat anterior i al seu càrrec si així ho exigeix l’arrendador. Les obres, en conseqüència, son a càrrec del llogater.

PUC RENUNCIAR AL CÀRREC DE PRESIDENT DE LA COMUNITAT?

 

La Llei de Propietat Horitzontal regula el règim de les vivendes col·lectives integrades per diversos pisos, locals o apartaments. Aquesta norma disposa que el funcionament de la comunitat de propietaris es regeix per l’actuació de tres òrgans: la Junta de Propietaris, el President de la mateixa  i l’Administrador.

La Junta la integren tots els propietaris i s’han de reunir obligatòriament una vegada l’any. Per tal que els seus acords siguin vàlids es requereix el voto favorable de la majoria de propietaris i, en alguns casos determinats per la llei, aquesta majoria ha d’ésser qualificada: majoria de tres cinquenes parts o, inclús,  unanimitat.

Aspectes a tenir en compte abans d'iniciar obres a casa


És habitual que la reforma d’una vivenda pugui ocasionar problemes. No només les molèsties i incomoditats pròpies d’haver de suportar una obra al propi domicili, sinó també que puguin sorgir problemes des del punt de vista legal.

En aquest sentit, són diversos els aspectes que s’han de tenir en compte y que es concreten en tres àmbits independents però que, a la vegada, estan relacionats: la via administrativa;  la propietat horitzontal i el dret d’obligacions i consum.

La mediació veïnal

La mediació veïnal és un procés de resolució de conflictes entre veïns integrants d’una Comunitat de Propietaris o la mateixa Comunitat representada per el seu Administrador, on una tercera part imparcial (el mediador) intervé amb el consentiment dels disputants i els assisteix per tal que arribin a un acord consensuat. La mediació és un sistema de resolució de conflictes altament recomanable en les comunitats de veïns ja que permet evitar majors enfrontaments entre les parts, evita un procés contenciós i preserva les relacions veïnals.

Com trobar-nos

  • Gran Via de LLuís Companys, 214
  • Premia de Mar
  • Barcelona
  • 08330
  • Tel1. 93 752 31 02
  • Tel2. 93 752 36 25
  • Fax   93 752 02 01
  •  
  • De Dilluns a Divendres de 9H a 13H i de 16H a 18H

Segueix-nos