CONVOCATORIA DE JUNTES

 

La Llei de Propietat Horitzontal determina l’obligatorietat de convocar, com a mínim un cop l’any,  Junta de Propietaris per tal d’aprovar pressupostos i comptes, així com tractar totes les qüestions que, segons consideració del President o bé a petició dels veïns, s’hagi de debatre en Junta i estiguin  inclosos  a l’ordre del dia.

El Legislador deixa la porta oberta per a la convocatòria de Juntes de caràcter extraordinari, sempre i quan així ho consideri el President, o bé sigui sol·licitat per la quarta part dels propietaris, o un nombre d’aquests que representin, com a mínim, el 25 per 100 de les quotes de participació.

La Mediació com a eina per a solucionar conflictes

Centre de Mediació del CAFBL

 

3.- Com iniciar un procés de mediació ?

 • Omplir i presentar el full de sol·licitud on es facin constar les dades de les dues parts i una breu descripció del conflicte

 • El Centre fa una breu valoració i diagnòstic del conflicte.

 • Es nomena un mediador al qual se li passa la documentació

 • El mediador convoca a les parts en conflicte a la sessió informativa.

 • Si les parts estan d´acord es signa l´acta d´inici del procés de mediació

 • Les parts assisteixen a les sessions de mediació acordades prèviament.

 • Finalment, sigui quin sigui el acord de les parts, es signa l´acta final de mediació i, si cal, es procedeix a la protocol·lització notarial o homologació judicial dels acords.

 • Feu click aquí per descarregar el model de sol·licitud per iniciar el procés de mediació.

 

Font: http://www.cafbl.cat/

 

 

 

Les taxes judicials

Finalment, i després de tres anys d’espera, el Govern ha aprovat el Reial Decret-Llei 1/2015 (amb entrada en vigor l’1 de març) en el qual la principal novetat és que les persones físiques quedaran exemptes del pagament de les taxes judicials en totes les instancies jurisdiccionals i en tots els ordres (article 11). Aquesta novetat s’ha presentat amb la finalitat de que cap ciutadà deixi d’accedir a la Justícia per motius econòmics.

Mesures de prevenció contra incendis

Per evitar la formació d'incendis, disminuint els focus de risc Que poden arribar a provocar aquests nocius i en ocasions irreparables accidents domèstics, és fonamental conèixer a la perfecció quin tipus de mesures de seguretat poden establir-se en l'edifici segons les seves característiques estructurals. Les dimensions del recinte, sobretot quan es parla de grans comunitats de propietaris, determinen en molts casos quina classe d'instruments es poden utilitzar per prevenir o detectar la presència de foc.

Sancions Fiscals a les Comunitats

El 20% de las comunitats de propietaris s’arrisca a una sanció fiscal per no declarar a Hisenda les operacions realitzades durant 2014 amb empreses de reformes, ascensors o d’altres professionals quan hagin superat, en total, la xifra de 3.005,06 euros.

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De Dilluns a Divendres de 9H a 13H i de 16H a 18H

Segueix-nos