Com han de ser les vivendes accessibles per a discapacitats?

En una de cada cinc llars viu, com a mínim, una persona amb discapacitat. Les noves edificacions apliquen la normativa per tal que siguin accessibles, però els immobles de més de 25 anys no acostumen a estar adaptats. Algunes immobiliàries han tingut la iniciativa d’especificar en els seus anuncis si les vivendes estan adaptades a persones en cadira de rodes i amb mobilitat reduïda.


A Espanya, hi ha vora de 3’8 milions de persones que tenen algun tipus de discapacitat. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, en una de cada cinc llars espanyoles viu com a mínim una persona amb discapacitat, en el 20% de les llars. Per tal d’instal·lar una rampa i/o ascensor entra en joc la Llei de la Propietat Horitzontal. A dia d’avui, en la majoria d’edificacions de nova construcció ja s’aplica la normativa per tal que siguin accessibles. Tot i això, els immobles que tenen més de 25 anys no acostumen a estar adaptats. De manera que, per a gairebé 4 milions de persones, trobar una casa adaptada a les seves necessitats pot esdevenir una odissea, ja que el mercat espanyol no està preparat. En general, l’edifici no preparat no s’adapta fins que existeix una necessitat, per part d’algun veí, de disposar d’una rampa i/o ascensor. Llavors entra en joc la Llei de la Propietat Horitzontal. Des de la reforma de la llei de 2003, es requereix el vot favorable de la majoria dels propietaris que, a la vegada, representen la majoria de les quotes de participació, per a obligar-los a realitzar les obres d’adaptació (aquesta majoria només s’exigeix quan les obres per a dotar d’accessibilitat a l’immoble excedeixen l’import de dotze mensualitats de despeses ordinàries).

 

Registre i dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de Catalunya

 

 

L'Institut Català del Sòl (INCASOL) té la competència de recaptació i dipòsit de les fiances dels contractes de lloguer de Catalunya corresponents a finques urbanes destinades a locals i habitatges i la seva devolució posterior.


La fiança dels contractes s'ha de dipositar en el termini de 2 mesos, a comptar des de la formalització d'aquests, a l'Institut Català del Sòl, mitjançant entitats gestores (cambres de la propietat urbana de Catalunya) o financeres (CAIXA BANC "la Caixa" o CATALUNYA BANC "Catalunya Caixa").

També s'han de dipositar a l'Institut Català del Sòl les fiances que les empreses de subministraments i serveis exigeixen als abonats per a la formalització dels contractes que afecten finques urbanes.

Els rendiments dels dipòsits són afectats d'inversions destinades al foment de l'habitatge i a la millora de l'entorn urbà.

Dipòsit de fiances

La Llei estableix l'obligació dels arrendadors de finques urbanes destinades a habitatge i a altres usos de dipositar a l'Institut Català del Sòl les fiances de lloguer corresponents. Aquesta obligació afecta tant les fiances exigibles a la subscripció del contracte com les seves actualitzacions posteriors. També s'hi han de dipositar les fiances que les empreses de subministraments i serveis exigeixen als abonats per a la formalització dels contractes que afecten finques urbanes.

L'import de la fiança s'estableix a l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans: 1 mensualitat de renda en el cas d'habitatge i 2 mensualitats en el cas d'altres usos.

Els propietaris i professionals dedicats a l'administració de finques poden fer l' ingrés de la fiança mitjançant concert, prèvia sol·licitud d'aquest concert a l' INCASÒL, amb el compliment dels requisits reglamentaris establerts. Les companyies de subministraments i serveis han d'acollir-se obligatòriament al règim de concert.

Les dates clau per a la declaració de la Renda

 

 

 

 

 

1 D’ABRIL  Inici de la campanya. Disponibles els serveis telemàtics de l’esborrany i del servei telefònic d’informació de la renda.

4 D’ABRIL Inici de les devolucions sol·licitades a través de l’esborrany.

23 D’ABRIL Poden presentar la declaració per Internet les persones obligades a fer-ho (programa PADRE).

5 DE MAIG Inici del servei de cita prèvia.

12 DE MAIG Inici del servei de confecció de declaracions en oficines de l’Agència.

25 DE JUNY Finalització del termini per a la presentació de declaracions a ingressar amb domiciliació bancària del primer termini d’ingrés.

27 DE JUNY Finalització del termini per a sol·licitar cita prèvia.

30 DE JUNY Fi de la campanya.

Font: www.elderecho.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualificació i la certificació d'eficiència energètica

La qualificació d’eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per a satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins una sèrie de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A a l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

La certificació d’eficiència energètica és el procés per el qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d’etiqueta d’eficiència energètica.

El certificat d’eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d’eficiència energètica obtinguda i que permet l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

L’etiqueta d’eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o part del mateix.

Programa d'Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE)

Els edificis plurifamiliars de vivendes s’han de sotmetre a la  inspecció tècnica obligatòria segons la seva antiguitat. A efectes d’aquest Programa, s’entén per edifici plurifamiliar de vivendes el que contingui més d’una vivenda, sense perjudici que simultàniament pugui tenir altres usos.

Els edificis que, segons la normativa urbanística d’aplicació, tinguin la consideració d’unifamiliars no s’hauran de sotmetre a la inspecció tècnica obligatòria, quedant subjectes a la normativa d’habitabilitat vigent.

Els terminis màxims previstos per a sol·licitar a l’administració competent el certificat d’aptitud corresponent, seguint el procediment previst en el Decret, són els següents:

Com trobar-nos

  • Gran Via de LLuís Companys, 214
  • Premia de Mar
  • Barcelona
  • 08330
  • Tel1. 93 752 31 02
  • Tel2. 93 752 36 25
  • Fax   93 752 02 01
  •  
  • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
  • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.