EL REGISTRE DELS AGENTS IMMOBILIARIS

 

 

 

 

 

 

El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya és de caràcter obligatori i té com a objectiu afavorir la transparència i garantir la protecció de les persones usuàries en matèria d'habitatge. Garanteix a la ciutadania que l'agent immobiliari està capacitat per donar un servei eficient i de qualitat, ja que certifica que té la formació acadèmica adequada, l’experiència en l'àmbit en què es desenvolupa i solvència econòmica.

El Registre d’agents de la propietat immobiliaris té la base jurídica en  la  Llei 18/2007 del dret a l'habitatge i en  el  Decret 12/2010, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

Font: www.gencat.cat

Com fer front al pagament d'una bestreta?

Rehabilitació de la façana, instal·lar un ascensor, trencament d’elements comuns… La convivència veïnal es pot veure interrompuda o inclús truncada per qualsevol dels motius anteriors, tenint com a desenllaç una bestreta. Temuda paraula per el que suposo: despesa.

La morositat veïnal és un dels grans problemes de les comunitats de veïns, segons el III Estudio Global sobre la morosidad en las Comunidades de Propietarios en España que l’Observatorio de las Comunidades de Propietarios ha dut a terme, al 2013 es va als 1.798 milions d’euros d’impagament. Haver de fer front a una bestreta és una despesa que cap veí desitja però que quan es presenta no es pot eludir, essent  important no contribuir a l’augment de l’impagament en les comunitats. A més, és d’obligatori compliment  la Llei de la Propietat Horitzontal, tant per part de la comunitat com per part de cada veí, encarregada de regular aquest assumpte.

El soroll en les Comunitats de Propietaris

El soroll és, sens dubte, una de les fonts de conflicte que pertorben  el normal funcionament d’una comunitat, i encara més quan aquest és provocat per veïns, instal·lacions defectuoses o un  aïllament deficient acústic de l’edifici.

 

L'article 10 de la LPH: obres de conservació i accessibilitat

1. Tindran caràcter obligatori i no requeriran d’acord previ de la Junta de propietaris, impliquin o no modificació del títol constitutiu o dels estatuts, i vinguin imposades per les Administracions Públiques o sol·licitades a instància dels propietaris, les següents actuacions:

 1. Les feines i obres que resultin necessàries per a l’adequat manteniment i  conservació de l’ immoble i dels seus serveis i instal·lacions comuns incloent, en tot cas, les necessàries per a satisfer els requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i accessibilitat universal, així com de qualsevol altra condició derivada de la imposició, per part de l’Administració, del deure legal de conservació.
 2. Les obres i actuacions que resultin necessàries per tal de garantir els ajustaments raonables en matèria d’accessibilitat universal i, en tot cas, les requerides a instància dels propietaris que visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, amb l’objectiu d’assegurar un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com la instal·lació de rampes, ascensors o d’altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin la orientació o la seva comunicació amb l’exterior, sempre que l’import repercutit anualment, una vegada deduïdes les subvencions o ajuts públics, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comuns. No eliminarà el caràcter obligatori de les obres  el fet que la resta del seu cost, més enllà de les esmentades mensualitats, sigui assumit per els que les hagin requerit.

La LPH, Article 9: Les obligacions dels propietaris

1. Són obligacions de cada propietari:

 1. Respectar les instal·lacions generals de la comunitat i demés elements comuns, ja siguin d’ús general o privat de qualsevol dels propietaris, estiguin o no inclosos en el seu pis o local, fent-ne un ús adequat dels mateixos i evitant en tot moment causar danys o desperfectes.
 2. Mantenir en bon estat de conservació el seu propi pis o local, així com les instal·lacions privatives de manera que no perjudiquin a la comunitat o a d’altres propietaris, compensant els danys que ocasioni per deixadesa o el de les persones per a qui hagi de respondre.

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
 • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.