LA PROPIETAT HORITZONTAL I VERTICAL

PROPIETAT HORITZONTAL

La Propietat Horitzontal es caracteritza per estendre’s de manera privativa sobre un pis o local d’una edificació, urbanització o complex constructiu i, a més, sobre una quota de propietat dels elements comuns de tota la Finca.

AJUTS PER RESINTONITZAR EL TDT

Des del 26 d’octubre es poden reprogramar les noves freqüències dels canals de televisió digital terrestre (TDT), que es resintonitzen per tal de deixar espai lliure a la xarxa mòbil 4G i guanyar velocitat de navegació. El procés ha d’estar llest abans de l’1 de gener de 2015.

JUNTES, VOTS I IMPUGNACIÓ D'ACORDS

Assistència a juntes i vot (Article 15)

1. L’assistència a la Junta de propietaris serà personal o per representació legal o voluntària, essent suficient un escrit signat per el propietari per tal d’acreditar-la.

Si algun pis o local pertanyés pro indivís a diferents propietaris, aquests anomenaran un representant per assistir i votar a les juntes.

Si la vivenda o local es trobés en ús de fruit, l’assistència i el vot correspondrà al propietari, el qual, excepte manifestació en contra, s’entendrà representat per l’usufructuari, havent d’ésser expressa la delegació quan es tracti dels acords a que es refereix la regla primera de l’article 17 o d’obres extraordinàries i de millora.

El contracte de lloguer al Registre de la Propietat

La Llei només protegeix l’arrendatari davant tercers o davant l’arrendador si el contracte està inscrit. Des de la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans ( LAU 29/94 ), resulta molt convenient per a l’arrendatari , la inscripció del contracte d’arrendament en el Registre de la Propietat.

Amb anterioritat a aquesta reforma, ja existia la possibilitat de registrar els contractes però no s’establia cap conseqüència per no fer-ho.

EL PROCEDIMENT MONITORI (Art. 21 de la LPH)

1. Les obligacions a que es refereixen els apartats e) i f) de l’article 9 s’hauran de complir per part del propietari de la vivenda o local en el temps i forma determinats per la Junta. En cas contrari, el President o l’Administrador, si així s’acorda a la junta de propietaris, podrà exigir-ho judicialment a través del procediment monitori.

2. La utilització del procediment monitori requerirà la prèvia certificació de l’acord de la Junta aprovant la liquidació del deute amb la comunitat de propietaris per qui actuï com a Secretari de la mateixa, amb el vist-i-plau del President, sempre que tal acord hagi estat notificat als propietaris afectats en la forma establerta en l'article.

Com trobar-nos

  • Gran Via de LLuís Companys, 214
  • Premia de Mar
  • Barcelona
  • 08330
  • Tel1. 93 752 31 02
  • Tel2. 93 752 36 25
  • Fax   93 752 02 01
  •  
  • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
  • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.