EL VEHICLE ELÈCTRIC

Tot i que sembli estrany, les comunitats de propietaris i els administradors de finques tenen un paper fonamental en el desenvolupament del vehicle elèctric.

La demanda de vehicles elèctrics i infraestructures associades s’està produint majoritàriament en l’àmbit de les flotes professionals, però també son cada vegada més els ciutadans que, a títol particular, volen disposar d’un vehicle d’aquest tipus i, lògicament, tenint-lo aparcat a la seva vivenda. Si aquesta és de tipus unifamiliar, la instal·lació de punts de recàrrega no implica cap problema, ja que el propietari pot decidir unilateralment la infraestructura que  prefereix instal·lar per tal de recarregar el seu vehicle i de quina manera; sempre i quan respecti els criteris establerts per la legislació que, en aquest cas, es tracta del reglament electrotècnic de baixa tensió i dels esquemes definits per a cada cas en la instrucció tècnica complementaria BT52.

En el cas de les vivendes plurifamiliars, la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics resulta més complexa, no tant per criteris tècnics i de seguretat industrial, sinó perquè aquestes  instal·lacions hauran de passar per els elements comuns de la propietat, sobre tot, per els destinats a zona d’aparcament.

(...)

Consells de seguretat durant les vacances

Denuncieu... qualsevol fet delictiu que patiu. Si sou víctimes d’un delicte, no toqueu res i aviseu els  Mossos d’Esquadra o la Policia Local. Presenteu denúncia als Mossos  d’Esquadra. 112 Urgències
Recordeu: per presentar denúncia cal...
•  Adreçar-se a les Oficines d’Atenció al Ciutadà dels Mossos d’Esquadra.
•  Portar un document d’identificació personal.
•  Dur una llista dels efectes sostrets amb el màxim de dades de 
  cadascun.  
Les comissaries dels Mossos  d’Esquadra són obertes les 24 hores  del dia, tots els dies de l’any.  Localitzeu la més propera a www.mossos.cat

LES MODIFICACIONS DE LA LPH JA HAN ENTRAT EN VIGOR

El passat dissabte entrava en vigor  la  LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals La reforma modifica la propietat horitzontal, sense alterar els trets que li són característics. Les modificacions més importants afecten l’organització de la comunitat.

Cal destacar que se suprimeix l’obligació de fer una primera i una segona convocatòria de la junta. Se simplifica el règim de majories exigides per a l’adopció d’acords i es recupera com a règim general el de la majoria simple de propietaris i quotes.

D'altra banda, cal destacar com a fita, l'ampliació de l’afecció real de l’immoble (per la qual respon pel pagament de les despeses comunes, ordinàries o extraordinàries i pel fons de reserva) afecta la part vençuda de l’any en curs i els quatre anys immediatament anteriors, sens perjudici de la responsabilitat de qui el transmet.

 

Font: www.cafbl.cat

 

L'Estenedor: un element comú o privatiu?

Si no tenim pati interior o terrassa, estendre la roba pot esdevenir un problema, i en aquests casos molts edificis disposen d’espais per a aquest us, tot i que aquestes zones poden ésser objecte de polèmica:  es tracta llavors d’un element comú o privatiu?  Els experts expliquen que, inicialment, l’estenedor és un element comú, tot i que te la consideració d’element privatiu quan només hi tenen accés els propietaris de cada pis o local i no els veïns en general. Que sigui element comú o privatiu se’n deriva a qui correspon fer-se càrrec de la seva conservació i manteniment, afegint que caldria comprovar la descripció que se’n fa al Títol Constitutiu, ja que, en el cas que hi consti la seva descripció com a element comú o privatiu aquesta és la que prevaldrà.

Si els estenedors son elements comuns, com acostuma a ser en el cas dels que estan situats als terrats dels edificis, les despeses per la seva conservació i manteniment  seran a càrrec de comunitat i, per tant, de tots els propietaris en proporció a la seva quota de participació o en conformitat amb les disposicions especials.

D’altra banda, si els estenedors son privatius, com per exemple els situats en les terrasses privades de les cuines de cada vivenda, les despeses de conservació i manteniment aniran a càrrec de cada propietari de forma individual. En el cas que els estenedors siguin comuns, la seva utilització pot ser regulada en les normes de règim interior que poden establir les comunitats de propietaris, regulant per exemple aspectes com l’horari per a estendre.

Font: www.20minutos.es

CONVOCATORIA DE JUNTES

 

La Llei de Propietat Horitzontal determina l’obligatorietat de convocar, com a mínim un cop l’any,  Junta de Propietaris per tal d’aprovar pressupostos i comptes, així com tractar totes les qüestions que, segons consideració del President o bé a petició dels veïns, s’hagi de debatre en Junta i estiguin  inclosos  a l’ordre del dia.

El Legislador deixa la porta oberta per a la convocatòria de Juntes de caràcter extraordinari, sempre i quan així ho consideri el President, o bé sigui sol·licitat per la quarta part dels propietaris, o un nombre d’aquests que representin, com a mínim, el 25 per 100 de les quotes de participació.

Com trobar-nos

  • Gran Via de LLuís Companys, 214
  • Premia de Mar
  • Barcelona
  • 08330
  • Tel1. 93 752 31 02
  • Tel2. 93 752 36 25
  • Fax   93 752 02 01
  •  
  • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
  • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.