• Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES
 • ESTEM BEN A PROP TEU, CREIXEM AL TEU COSTAT
 • ASSESSORAMENT INTEGRAL, SEGUR, DE CONFIANÇA
 • PROFESSIONALITAT I COMPROMÍS
 • ENS AVALEN MÉS DE CINQUANTA ANYS D’EXPERIÈNCIA
 • LA EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA ENS HAN MANTINGUT DINS DEL MERCAT IMMOBILIARI COM A REFERENTS
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES

L'article 10 de la LPH: obres de conservació i accessibilitat

1. Tindran caràcter obligatori i no requeriran d’acord previ de la Junta de propietaris, impliquin o no modificació del títol constitutiu o dels estatuts, i vinguin imposades per les Administracions Públiques o sol·licitades a instància dels propietaris, les següents actuacions:

 1. Les feines i obres que resultin necessàries per a l’adequat manteniment i  conservació de l’ immoble i dels seus serveis i instal·lacions comuns incloent, en tot cas, les necessàries per a satisfer els requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i accessibilitat universal, així com de qualsevol altra condició derivada de la imposició, per part de l’Administració, del deure legal de conservació.
 2. Les obres i actuacions que resultin necessàries per tal de garantir els ajustaments raonables en matèria d’accessibilitat universal i, en tot cas, les requerides a instància dels propietaris que visquin, treballin o prestin serveis voluntaris, persones amb discapacitat, o majors de setanta anys, amb l’objectiu d’assegurar un ús adequat a les seves necessitats dels elements comuns, així com la instal·lació de rampes, ascensors o d’altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixin la orientació o la seva comunicació amb l’exterior, sempre que l’import repercutit anualment, una vegada deduïdes les subvencions o ajuts públics, no excedeixi de dotze mensualitats ordinàries de despeses comuns. No eliminarà el caràcter obligatori de les obres  el fet que la resta del seu cost, més enllà de les esmentades mensualitats, sigui assumit per els que les hagin requerit.
 3. L’ocupació d’ elements comuns de l’edifici, o del complex immobiliari privat, durant el temps que durin les obres a les que es refereixen les lletres anteriors.
 4. La construcció de noves plantes i qualsevol alteració de l’estructura o fàbrica de l’edifici o de les coses comuns, així com la constitució d’un complex immobiliari, tal i com preveu l’article 17.4 del text de la Llei del Sòl, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, que resultin preceptius a conseqüència de la inclusió de l’immoble a l’àmbit d’actuació de rehabilitació o de regeneració y renovació urbana.
 5. Els actes de divisió material de pisos o locals, i els seus annexes, per formar-ne d’altres de més reduïts i independents, l’augment de la seva superfície per agregació d’altres que hi llinden al mateix edifici, o la seva disminució per segregació d’alguna part, realitzats per voluntat i a instància dels seus propietaris, quan aquestes actuacions siguin possibles a conseqüència de la inclusió de l’immoble en un àmbit d’actuació de rehabilitació o de regeneració i renovació urbanes.

2. Les actuacions referides a les lletres de la a) a la d) de l’aparta anterior, tenint en compte el caràcter de necessàries o obligatòries, es procedirà com segueix:

 1. Seran assumides per els propietaris de la corresponent comunitat o agrupació de comunitats, limitant l’acord de la Junta a la distribució de la bestreta pertinent i a la determinació dels termini d’abonament.
 2. Els propietaris que s’oposin o retardin injustificadament l’execució de les ordres dictades per l’autoritat competent, respondran individualment de les sancions que es puguin imposar per via administrativa.
 3. Els pisos o locals quedaran afectes al pagament de les despeses derivades de la realització de les esmentades obres o actuacions en els mateixos termes i condicions que els establerts en l’article 9 per a despeses generals.

3. Requeriran, en tot cas, autorització administrativa:

 1. La constitució i modificació del complex immobiliari al que es refereix l’article17.6 de la Llei del Sòl, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, en els mateixos termes.
 2. Quan s’hagi sol·licitat, prèvia aprovació per les tres cinquenes parts del total dels propietaris que, a la vegada, representen les tres cinquenes parts de les quotes de participació, la divisió material dels pisos o locals i els seus annexes, per a formar-ne d’altres més reduïts i independents; l’augment de la seva superfície per agregació d’altres que llinden al mateix edifici o la seva disminució per segregació d’alguna part; la construcció de noves plantes i qualsevol altra alteració de l’estructura o fàbrica de l’edifici, incloent el tancament de les terrasses i la modificació de l’embolcallat per millorar l’eficiència energètica, o de les coses comuns, quan convergeixin els requisits eludits en l’article 17.6 de la Llei del Sòl, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny.

En aquests supòsits haurà de constar el consentiment dels titulars afectats i correspondrà  a la Junta de Propietaris, de comú acord amb ells i per majoria de tres cinquenes parts del total dels propietaris, la determinació de la indemnització per danys i perjudicis que correspongui. La fixació de les noves quotes de participació, així com la determinació de la naturalesa de les obres que es realitzin, en cas de discrepància  sobre les mateixes, requerirà l’adopció de l’acord oportú de la Junta de Propietaris, per idèntica majoria. Al respecte, els interessats també podran sol·licitar arbitratge o dictamen tècnic en els termes establerts en la Llei.

Font: www.comunidades.com

 

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
 • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.