• Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES
 • ESTEM BEN A PROP TEU, CREIXEM AL TEU COSTAT
 • ASSESSORAMENT INTEGRAL, SEGUR, DE CONFIANÇA
 • PROFESSIONALITAT I COMPROMÍS
 • ENS AVALEN MÉS DE CINQUANTA ANYS D’EXPERIÈNCIA
 • LA EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA ENS HAN MANTINGUT DINS DEL MERCAT IMMOBILIARI COM A REFERENTS
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES

La LPH, Article 9: Les obligacions dels propietaris

1. Són obligacions de cada propietari:

 1. Respectar les instal·lacions generals de la comunitat i demés elements comuns, ja siguin d’ús general o privat de qualsevol dels propietaris, estiguin o no inclosos en el seu pis o local, fent-ne un ús adequat dels mateixos i evitant en tot moment causar danys o desperfectes.
 2. Mantenir en bon estat de conservació el seu propi pis o local, així com les instal·lacions privatives de manera que no perjudiquin a la comunitat o a d’altres propietaris, compensant els danys que ocasioni per deixadesa o el de les persones per a qui hagi de respondre.
 3. Consentir les reparacions que exigeixi el servei de la seva vivenda o local, permetent les servituds imprescindibles i requerides per a la realització d’obres, actuacions o la creació de serveis comuns realitzats o acordats conforme a l’establert en la present Llei, tenint dret a que la comunitat el compensi per els danys i perjudicis ocasionats.
 4. Permetre l’entrada al pis o local als efectes previnguts en els tres apartats anteriors.
 5. Contribuir, segons la quota de participació fixada en el títol o bé segons l’establert, a les despeses generals per a l’adequat manteniment de l’immoble, els seus serveis, càrregues i responsabilitats que no siguin susceptibles d’individualització.

Els crèdits a favor de la comunitat derivats de l’obligació de contribuir al sosteniment de les despeses generals corresponents a les quotes imputables a la part vençuda de l’anualitat en curs i els tres anys anteriors, tenen la condició de preferents a efectes de l’article 1.923 de Codi Civil, i precedeix, per a satisfer-los, als esmentats en els números 3er, 4rt, i 5è del precepte, sense perjudici de la preferència establerta a favor dels crèdits salarials en el text de la Llei de l’Estatut dels Treballadors aprovat per el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.

El comprador d’una vivenda o local en règim de propietat horitzontal, inclús amb títol inscrit en el Registre de la Propietat, respon amb el mateix immoble adquirit de les quantitats pendents a la comunitat de propietaris per al sosteniment de les despeses generals per als anteriors titulars, fins al límit dels que resultin imputables a la part vençuda de l’anualitat en la qual tingui lloc l’adquisició i als tres anys naturals anteriors. El pis o local estarà legalment afectat al compliment d’aquesta obligació.

En l’instrument públic mitjançant el que es transmeti, per qualsevol títol, la vivenda o local el transmitent haurà de declarar que es troba al corrent de pagament de les despeses generals de la comunitat de propietaris o expressar els que degui. El transmitent haurà d’aportar en aquest moment una certificació sobre l’estat de deutes amb la comunitat coincident amb la seva declaració, sense la qual no podrà autoritzar l’atorgament del document públic, excepte que fos expressament exonerat d’aquesta obligació per la part compradora. La certificació serà emesa en el termini màxim de set dies naturals des de la seva sol·licitud per qui exerceixi les funcions de Secretari, amb el vist-i-plau del President, els quals respondran, en cas de culpa o negligència, de l’exactitud de les dades consignades en la mateixa i dels perjudicis causats per el retràs en la seva emissió.

 1. Contribuir, segons a la quota de participació respectiva, a la dotació del fons de reserva que existirà en la comunitat de propietaris per tal d’atendre les obres de conservació i reparació de la finca i, en el seu cas, per a obres de rehabilitació.

El fons de reserva, titularitat corresponent a tots els efectes a la comunitat, estarà dotat amb una quantitat que en cap cas podrà ésser inferior al 5 per 100 de l’últim pressupost ordinari.

Amb càrrec al fons de reserva, la comunitat podrà subscriure un contracte d’assegurança que cobreixi els danys causats en la finca o bé concloure un contracte de manteniment permanent de l’immoble i les seves instal·lacions generals.

 1. Observar la diligència deguda a l’ús de l’immoble i en les seves relacions amb els demés titulars, així com respondre davant de les infraccions comeses i dels danys causats.
 2. Comunicar a qui exerceixi les funcions de Secretari de la comunitat, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, el domicili a Espanya a efectes de citacions i notificacions de tot tipus relacionades amb la comunitat. En el seu defecte, s’entendrà per domicili per a citacions i notificacions el pis o local pertinent a la comunitat, tenint plens efectes jurídics les entregades a l’ocupant del mateix.

Si, una vegada intentada una citació o notificació al propietari, fos impossible practicar-la en el lloc previst en el paràgraf anterior, s’entendrà realitzada mitjançant la col·locació de la comunicació corresponent en el tauló d’anuncis de la comunitat, o en lloc visible d’ús general habilitat al efecte, amb diligència expressa de la data i motiu per els que es procedeix a aquesta forma de notificació, signada per qui exerceix les funcions de Secretari de la comunitat, amb el vist-i-plau del President. La notificació practicada d’aquesta forma produirà plens efectes jurídics en el termini de tres dies naturals.

 1. Comunicar a qui exerceixi les funcions de Secretari de la comunitat, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, el canvi de titularitat de la vivenda o local.

Qui incompleixi aquesta obligació seguirà responent dels deutes amb la comunitat generats amb posterioritat a la transmissió de forma solidària amb el nou titular, sense perjudici del seu dret a repetir sobre aquest.

El disposat en el paràgraf anterior no serà d’aplicació quan qualsevol dels òrgans de govern establerts en l’article 13 hagi tingut coneixement del canvi de titularitat de la vivenda o local per qualsevol altre mitjà o per actes concloents del nou propietari, o bé quan la transmissió resulti notòria.

2. Per a l’aplicació de les regles de l’apartat anterior es reputaran generals les despeses que no siguin imputables a un o varis pisos o locals, sense que la no utilització d’un servei eximeixi del compliment de les obligacions corresponents, sense perjudici de l’establert a l’article 17.4.

 

Font: www.comunidades.com

 

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
 • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.