• Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • Demo
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES
 • ESTEM BEN A PROP TEU, CREIXEM AL TEU COSTAT
 • ASSESSORAMENT INTEGRAL, SEGUR, DE CONFIANÇA
 • PROFESSIONALITAT I COMPROMÍS
 • ENS AVALEN MÉS DE CINQUANTA ANYS D’EXPERIÈNCIA
 • LA EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA ENS HAN MANTINGUT DINS DEL MERCAT IMMOBILIARI COM A REFERENTS
 • EXPERIÈNCIA, COMPETÈNCIA I ESPECIALITZACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ D’IMMOBLES

La LPH, Article 7: Modificació d'elements comuns i privatius

1. El propietari de cada pis o local podrà modificar els elements arquitectònics, instal·lacions o serveis del mateix sempre i quan no minvi o alteri la seguretat de l’edifici, la seva estructura general, configuració o estat exterior, o que perjudiqui els drets d’altres propietaris, havent de comunicar les intervencions prèviament a qui representi a la comunitat.

En la resta de l’immoble no es podrà realitzar cap alteració, i en el cas d’advertir la necessitat de reparacions urgents s’haurà de comunicar immediatament a l’Administrador.

2. Al propietari i a l’ocupant del pis o local no els estarà permès desenvolupar cap tipus d’activitat prohibida en els estatuts que puguin resultar perjudicials per la finca,  o bé que contravinguin les disposicions generals sobre activitats molestes, poc saludables, nocives, perilloses o il·lícites.

El President de la comunitat, a iniciativa pròpia o de qualsevol propietari o ocupant, requerirà el cessament immediat de les activitats prohibides a qui les realitzi, previ avís d’iniciar les accions judicials oportunes.

Si l’infractor persistís en la seva conducta, el President, prèvia autorització de la Junta de propietaris degudament convocada al efecte, podrà interposar contra ell l’acció de cessament que, tot i no estar previst expressament per aquest article, es durà a terme a través de judici ordinari.

Presentada la demanda, acompanyada de l’acreditació del requeriment fefaent a l’infractor i de la certificació de l’acord adoptat per la Junta de propietaris, el Jutge podrà acordar amb caràcter cautelar el cessament immediat de l’activitat prohibida, previ avís d’incórrer en delicte de desobediència. Podrà adoptar, igualment, totes les mesures cautelars necessàries per tal d’assegurar l’efectivitat de l’ordre de cessament. La demanda s’haurà de dirigir contra el propietari i, en el seu cas, contra l’ocupant de la vivenda o local.

Si la sentència fos estimatòria podrà disposar, a més, del cessament definitiu de l’activitat prohibida i la indemnització de danys i perjudicis que s’escaigui, i la privació del dret a l’ús de la vivenda o local per temps no superior a tres anys, en funció de la gravetat de la infracció i dels perjudicis ocasionats a la comunitat. Si l’infractor no fos el propietari, la sentència podrà declarar extingits definitivament tots els seus drets relatius a la vivenda o local, així com el seu llançament immediat.

Font: www.comunidades.com

 

 

Com trobar-nos

 • Gran Via de LLuís Companys, 214
 • Premia de Mar
 • Barcelona
 • 08330
 • Tel1. 93 752 31 02
 • Tel2. 93 752 36 25
 • Fax   93 752 02 01
 •  
 • De dilluns a dijous: Matins de 9 a 14 i tardes de 16 a 19.
 • Divendres: Matins de 9 a 14 i tarda tancat.